Wsparcie informacyjno-doradcze
w obszarze B+R+I.
orange-sepa
Naszym celem jest świadczenie usług brokerskich
w zakresie gromadzenia, analizowania i transferowania informacji w obszarze nauki i biznesu.
USŁUGI

Strefa badacza
orange-sepa
Wsparcie informacyjne, badawcze i analityczne w pracach naukowo-badawczych
identyfikujemy interesujące, niezaopiekowane obszary badawcze

 

określamy obecny stan wiedzy i badań w zleconych obszarach

 

pomagamy w formułowaniu tez, doborze optymalnych metod, technik i narzędzi badawczych

 

docieramy do ośrodków udostępniających infrastrukturę badawczą

 

identyfikujemy partnerów do prac naukowych i badawczych w ośrodkach krajowych
i zagranicznych

 

pomagamy w analizie i prezentacji danych zgromadzonych w toku badań

 

sporządzamy bazy, wykazy, spisy, rejestry, raporty

Doradztwo w zakresie tworzenia zespołów badawczych oraz komercjalizacji wyników badań naukowych

identyfikujemy i analizujemy potencjał ewentualnych aktorów z obszaru nauki, badań i biznesu, rozpoznajemy ich nastawienie do współpracy w zespołach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych

 

budujemy bazy kontaktów i tworzymy sieci dystrybucji wyników badań naukowych w celu ich komercjalizacji

Doradztwo w zakresie źródeł finansowania i trybu aplikowania o fundusze na prace naukowe, badawcze
i wdrożeniowe
identyfikujemy źródła finansowania projektów z zakresu badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych

 

gromadzimy informacje potrzebne do wniosków o finansowanie prac badawczo-rozwojowych

 

oferujemy pomoc w zakresie wypełniania dokumentów aplikacyjnych (NCN, NCBiR, Horyzont 2020), gromadzimy doświadczenia
i opinie o sprawdzonych praktykach przygotowywania, oceny, realizacji
i rozliczania projektów

USŁUGI

Strefa przedsiębiorcy i inwestora
orange-sepa
Doradztwo w zakresie wyszukiwania partnerów
z sektora nauki

oferujemy wsparcie informacyjne w procesach decyzyjnych dotyczących inwestowania środków w obszarze innowacji technologicznych

 

pomagamy w wyborze jednostek badawczych i rozwojowych do zlecenia prac nad opracowaniem i wdrożeniem innowacji technologicznych, zamówienia badań naukowych, opracowania projektów produktów, naukowego wsparcia procesów doskonalenia produktów

Doradztwo w zakresie oceny potencjału i kierunku rozwoju organizacji

pośredniczymy w diagnozie potencjału intelektualnego i innowacyjnego przedsiębiorstw

 

pomagamy określić możliwości i kierunki rozwoju przedsiębiorstw

Doradztwo w zakresie źródeł finansowania działalności innowacyjnej
dokonujemy identyfikacji potencjału finansowego przedsiębiorstw

 

udzielamy informacji o programach i instrumentach finansowania działalności w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

USŁUGI

Strefa menadżera innowacji
white
Analizy naukometryczne
prowadzimy analizy porównawcze rodzimych i światowych badań we wskazanych obszarach

 

identyfikujemy wiodące krajowe i światowe ośrodki naukowo-badawcze

 

weryfikujemy potencjał naukowy i badawczy kandydatów oraz ich predyspozycje do prac w określonych zespołach badawczych

Brokering technologii
prowadzimy wywiad naukowy
i technologiczny

 

monitorujemy i skanujemy technologie badawczo-rozwojowe w zleconych obszarach

 

gromadzimy i analizujemy informacje o aktorach na scenie innowacji technologicznych, rozpoznajemy trendy i kierunki rozwoju technologii

Identyfikacja priorytetów
i kierunków badawczych

oferujemy informacyjne wsparcie procesów decyzyjnych dotyczących obszarów inwestowania i zarządzania funduszami na działalność innowacyjną

BIAN
O nas
orange-sepa
Biuro Informacji i Analiz Naukowych BIAN jest niezależnym przedsięwzięciem o charakterze doradczo-informacyjnym i badawczo-analitycznym.
Naszym celem jest świadczenie usług brokerskich w zakresie gromadzenia, analizowania i transferowania informacji w obszarze nauki i przedsiębiorczości.
Swoje usługi adresujemy do pracowników jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni wyższych, przedsiębiorców i inwestorów, pracowników organów administracji państwowej i samorządowej, także do innych podmiotów działających w obszarze przygotowywania i realizacji projektów innowacyjnych.
Naszą misją jest działanie na rzecz transferu informacji i wiedzy w sferze badań i rozwoju oraz promowanie kultury innowacyjności w Polsce.
BIAN specjalizuje się w obszarach:

  • technologii medycznych, w tym biotechnologii,
  • biogospodarki środowiskowej,
  • zrównoważonej energetyki,
  • technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • zaawansowanych technologii przemysłowych, w tym nanotechnologii, robotyki, elektroniki.

BIAN
Kontakt
orange-sepa
Aby dowiedzieć się więcej lub nawiązać współpracę – skontaktuj się z nami.

+48 668 65 21 02

+48 668 65 21 03

bian
Biuro Informacji
i Analiz Naukowych
tel. +48 668 65 21 02
tel. +48 668 65 21 03
e-mail: biuro[at]bian.pl
ul. Królewska 65a/1,
Kraków 30-081
NIP 7921501663
© 2016 BIAN
Wszelkie prawa zastrzeżone.